• Regulamin

Regulamin


Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Moderntech Sp. z o.o.

Adres sklepu:

Moderntech Sp. z o.o.
Gorzewo, ul. Kruk 4a
09-500 Gostynin

NIP PL 775 263 50 58
REGON 101043209

Tel: 24 361 76 44

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, realizowaną przez serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

8. Informacje na temat kosztów i sposobu wysyłki dostępne są w zakładkach: płatności i dostawa.

§1

Zamówienia


1. Dokonanie zakupu na naszym sklepie możliwe jest poprzez:

• Wypełnienie formularza dostępnego na stronie (po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  wskazująca sposób potwierdzenia)

• Złożenia zamówienia na maila

• Złożenia zamówienia telefonicznie i potwierdzenie go mailowo

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§2

Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawa.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§4

Reklamacje


1. Konsument ma prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zalecamy sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę do późniejszej

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione przez klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

6.Uwaga! Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§5

Opis procedury reklamacji


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje poprzez formularz w zakładce Kontakt z nami, mailowo lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer paragonu lub faktury VAT),

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6

Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować nas Moderntech sp. z o.o. Gorzewo ul. Kruk 4a 09-500 Gostynin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@mpbs.pl lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Moderntech sp. z o.o. Gorzewo ul. Kruk 4a 09-500 Gostynin. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: Moderntech sp. z o.o. Gorzewo ul. Kruk 4a 09-500 Gostynin.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

14. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentowi - osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§7

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad


Firma Moderntech zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w Pozostałe informacje na temat praw Konsumenta oraz procedur rozstrzygania sporów znajdą Państwo na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

§8

Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9

Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Moderntech sp. z o.o.

Gorzewo ul. Kruk 4a

09-500 Gostynin

Ja ....................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy

.......................................................................................................

.......................................................................................................

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać symbole

poszczególnych towarów oraz ilość sztuk:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

numer zamówienia/oferty....................................................................

Data zawarcia umowy to.....................................................................

data odbioru .....................................................................................

Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

.......................................................................................................

Imię i nazwisko..................................................................................

Adres...................................................................................

Data......................podpis kupującego

.....................................